Get Adobe Flash player

Zásady omlouvání a uvolňování žáků

 Základní škola T. G. Masaryka Štětí

 

 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

/Dodatek č.1 školního řádu./

Školní docházku žáků své třídy eviduje třídní učitel.

Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovná poradkyně ve spolupráci s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka.

Uvolnění žáka. ( najdete v příloze )

 Předem známou nepřítomnost žáka písemnou žádostí zákonných zástupců žáka.

1.     Z jedné hodiny – vyučující příslušného předmětu, ten informuje tř. učitele.

2.      Z vyučování na 1 den – schvaluje třídní učitel.

3.      Delší nepřítomnost – schvaluje ředitelka školy. 

4.     Během vyučování z důvodu nevolnosti – jsou informováni rodiče.

V případě náhlého a velmi nutného ošetření, kdy rodiče nemohou převzít žáka – pouze za doprovodu dospělé osoby je žák doprovázen k lékaři a následně jsou rodiče informováni.

Omlouvání žáka.

Nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce žáka, první den nepřítomnosti ve škole. Telefonicky nebo elektronicky přes Školu OnLine. Po skončení nemoci písemně v žákovské knížce.

Pokud není žák omluven ani druhý den , třídní učitel kontaktuje rodiče.

Škola může požadovat pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka.

Příklad:

V případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky.

Pokud se budou množit nedůvěryhodné omluvenky od rodičů. Příklad : jednodenní, dvoudenní páteční nebo pondělní omluvenky označené slovem „nemoc“. Rodiče škola upozorní, že omluvenky nejsou pro školu postačující. Tedy jiné omluvenky než od lékaře nebudou akceptovány a absence škola neomluví.

Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího lékaře, není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci, neboť zpětně nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka.

O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovnou poradkyni. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvené hodiny.

Do součtu 10 hodin - pohovor s rodiči a žákem.

Nad 10 hodin - řeší výchovná komise.

Nad 25 hodin - řeší orgán sociálně – právní ochrany dětí, Městský úřad                  

Ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy.

Mgr. Hana Bílková

ředitelka školy